Short-sleeve slim sailboat-print flex casual shirt